Tesztközpont Adatkezelési Tájékoztató

 

Adatkezelési Tájékoztató és Hozzájáruló Nyilatkozat

 

 

InterEnergy Holding Projektfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1037 Budapest, Királylaki u. 63.; Adószám: 13857390-2-41; Cégjegyzékszám: 01-09-876893; KSH Statisztikai számjele: 15814775-8412-312-01; Elektronikus levélcím: info@interenergy.hu; a továbbiakban: Adatkezelő).

 

Tevékenység:    Az Adatkezelő COVID gyorsteszteket végez. Az érintettek azok a személyes, akik az Adatkezelőt megbízzák a gyorsteszt elvégzésével (továbbiakban: Érintettek), illetve 18 év alatti érintettek esetében az Érintett törvényes képviselője. Az Adatkezelő a személyes adatokat igénylő űrlap kitöltésével és a minta levéltelével kapja meg az Érintettől.

 

A GYORSTESZT ELVÉGZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Adatkezelés célja

Az Érintett által igényelt gyorsteszt elvégzése.

A kezelt adatok köre

Az Érintettek esetében: Név, Születési hely, idő, Anyja neve, Lakcím, TAJ szám, Kapcsolattartási elérhetőség (e-mail cím, telefonszám), Teszt elvégzéséhez szükséges minta, minta eredménye, Aláírás.

Az Érintett törvényes képviselője esetében: Név, Születési név, Anyja neve, Születési hely, idő, Lakcím, Aláírás

Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelő szolgáltatásának nyújtásához elengedhetetlenül szükséges adatkezelés jogalapja az Érintett és az Adatkezelő között a szolgáltatás (COVID gyorsteszt) teljesítésére létrejött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].     Felhívjuk az Érintett figyelmét, hogy a minta levételével egészségügyi adatokat ad meg magáról az Érintett. Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyi adatok tekintetében adatkezelés jogalapja az Érintett kifejezett hozzájárulása [GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont]. Ahhoz, hogy meggyőződjünk a kifejezett hozzájárulásáról a teszt igénylő űrlap aláírásán kívül az adatkezelési tájékoztató aláírása is szükséges.

Adatkezelés időtartama

A teszt igénylési űrlapot az Adatkezelő a teszt elvégzésétől számított 5 évig, a szolgáltatásunkkal kapcsolatos esetleges követelések elévüléséig őrzi.

A teszt eredményeit tartalmazó leletet az Adatkezelő az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. § (1) bekezdése értelmében 30 évig őrzi.

A teszt elvégzése után a mintát az Adatkezelő megsemmisíti.

Adatokhoz való hozzáférő személyek köre

Az Adatkezelő azon munkatársai férnek hozzá, akik a teszt elvégzésében részt vesznek.

 

BIZONYLATMEGŐRZÉSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE

Adatkezelés célja

Adatkezelő bizonylatmegőrzési kötelezettségének teljesítése

A kezelt adatok köre

Könyvviteli elszámolást alátámasztó számviteli bizonylatok

Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]

Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő termékeinek értékesítésével szorosan összefüggően a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat, így az Adatkezelő bizonylatmegőrzési kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos személyes adatokat nyolc évig köteles megőrizni [Sztv. 169. § (2) bekezdés]

Adatokhoz való hozzáférő személyek köre

Adatkezelő könyveléssel kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársai.

 

 

Az Ön jogai és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok

 

 1. Az Érintett kérelmére írásban vagy elektronikus úton az Adatkezelő tájékoztatást ad [GDPR 15. cikk (1) bekezdés; tájékoztatáshoz való jog]:
 • arról, hogy milyen adatokat kezelünk Önről,
 • az adatkezelés céljairól,
 • azon címzettek kategóriáról, akik számára a személyes adatokat átadhatjuk,
 • az adatkezelés időtartamáról,
 • a jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.
  1. A jelen pontban szabályozott eljárások kezdeményezése előtt az Érintett jogosult - elektronikus úton benyújtható - panaszával az Adatkezelőhöz fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. Adatkezelő a panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett panaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti. Ekkor az Adatkezelő az Érintett adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Adatkezelő a panaszról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat, akik részére a panasszal érintett adatot továbbította.
  2. Az Érintett kérelmére Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy az Érintett által választott más formátumban rendelkezésére bocsátja. [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolatkiadás iránti jog]
  3. Az Érintett kérésének megfelelően módosítjuk, pontosítjuk a személyes adatát. A személyes adatok helyesbítésére egyébként a felhasználói profilon keresztül is lehetőséget biztosítunk. [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog].
  4. Az Érintett adataihoz való hozzáféréséhez fűződő jogának gyakorlása, valamint személyes adatainak helyesbítése céljából Adatkezelőhöz fordulhat az info@interenergy.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben.
  5. Az Érintett kérelmére Adatkezelő törli az Érintett személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így például abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából. [GDPR 17. cikk; törléshez való jog].
  6. Az Érintett reklám részére történő közléséhez való hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. illetve bejelentheti a reklám küldésének megtiltása iránti igényét. Ebben az esetben az Érintett nevét és minden egyéb személyes adatát Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásból és az Érintett részére a továbbiakban nem küld reklámot. A visszavonó nyilatkozat megtételére mind postai úton, Adatkezelő székhelyére küldött levél útján, mind pedig elektronikusan az info@interenergy.hu e-mail címre történő levél küldéssel lehetőség van [hozzájárulás visszavonásához való jog]. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
  7. Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását)
 • ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatok zárolását, amíg Adatkezelő ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;
 • ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez [GDPR 18. cikk; adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)]
  1. Adatkezelő zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. Adatkezelő a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli. Az adatkezelés korlátozásának e feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk.
  2. Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően Adatkezelő biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja Érintett adatait az Érintett által meghatározott másik adatkezelőnek. [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog].
  3. Adatkezelő az Érintett kérelmének beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről. A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
  4. A joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha az Érintett az adatairól másolatot kér, vagy ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó).
  5. Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az Érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.
  6. Amennyiben az Érintett megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, vagy az Adatkezelő jogellenes adatkezelést végez, akkor a Hatóság eljárását kezdeményezheti. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.. e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, honlap címe: naih.hu.
  7. Amennyiben az Érintett megítélése szerint a Adatkezelő megsértett a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor a bírósági eljárást is kezdeményezhet és követelheti az adatai jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság megszegésével az Érintettnek okozott kár megtérítését, személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén az Érintett a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

 


 

Hozzájárulás

 

Alulírott,

 

Név

 

 

Születési hely és idő

 

 

Anyja neve

 

 

TAJ szám

 

 

Lakcím

 

 

Telefonszám

 

 

Email

 

 

Mintavétel időpontja

 

Dátum

 

 

Óra

 

 

Perc

 

 

hozzájárulok ahhoz, hogy a InterEnergy Holding Projektfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság a COVID gyorsteszt/PCR/ antitest elvégzésre érdekében az egészségügyi adataimat kezelje.

 

Büntetőjogi és polgári jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent megadott személyes adataim a valóságnak felelnek meg.

 

……………….., ………………………………

 

 

…………………………………………………………………..

Aláírás

 

18 év közötti Érintett esetében kitöltendő

 

Alulírott

 

 

Név

 

 

Születési hely és idő

 

 

Anyja neve

 

 

Lakcím

 

 

mint az Érintett törvényes képviselője büntetőjogi és polgári jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

(i) 18 év alatti Érintett nevében és javában jár el;

(ii) a COVID tesztet igénylő 18 év alatti Érintettnek a Ptk. 2:12. § alapján törvényes képviselője vagyok;

(iii) az Érintett felett kizárólagos szülői felügyeletet gyakorlok vagy amennyiben mással közösen gyakorlom akkor beszereztem a nyilatkozat tételhez való hozzájárulását a másik szülői felügyeletet gyakorló törvényes képviselőtől;

(iv) A COVID teszt elvégzéséhez és a személyes adatok kezeléséhez hozzájárulok.

 

……………….., ………………………………

 

 

…………………………………………………………………..

Aláírás

.site-header__icons-wrapper .site-header__search, .icon-cart, .icon-search { display: none; }